top of page
הגישה הפסיכו-סוציאלית  (Woods & Hollis, 2000; Woods & Robinson, 1996 )

הגישה הפסיכו-סוציאלית היא גישה טיפולית המתמקדת ב"מפגש" בין האדם לבין הסביבה בה הוא מתפקד. גישה זו עוסקת ביצירת משאבים ואיתורם באדם במטרה לסייע לו להגיע לרמת תפקוד מספקת ושלמה יותר.

 

הנחות יסוד של הגישה:

 • לכל אדם היכולת לגדול, ללמוד, להסתגל ולשנות את סביבתו החברתית והפיזית.

 • קשר אמפתי עם המטפל יכול לסייע באיתור ופיתוח הכוחות, היצירתיות ויכולת העמידות (resilience) של האדם.

 • רגשות ומחשבות משמעותיים ממוקמים בלא-מודע והאישיות של האדם היא מערכת דינמית ונזילה של כוחות המשפיעה על התנהגותו.

 

מטרת הטיפול לפי הגישה:

 • הפחתת המצוקה שחש האדם.

 • הגברת רווחתו האישית (well being) של האדם.

 • סימון תחומי הבעיה והפעולות הנדרשות לשינוי המצב.

 • איתור משאבי התמודדות, כוחות ויכולות הקיימים באדם להתמודדות עם הבעיה.

 • הבאה להתאמה אופטימלית בין האדם לבית סביבתו הפיזית והחברתית.

 

טכניקות התערבות לפי הגישה:

 • התבוננות על ה"כאן ועכשיו": בחינת ההתנהגות, הרגשות והמחשבות שיש לאדם בהקשר לבעיה עימה הוא מתמודד, תוך שימוש במערכת היחסים עם המטפל כאבן בוחן לכך.

 • התבוננות על דפוסים דינמיים: זיהוי של אמונות, דפוסי חשיבה ורגשות שהשתרשו באדם ושיכולים להשפיע על הבעיה.

 • התבוננות התפתחותית: התייחסות למשפחת המוצא ולחוויות מוקדמות המשפיעות על האישיות ועל התפקוד העכשווי של האדם.

 

 

קישור לספרות מקצועית בתחום: 

 

כהן, ב. (2000). גישת הכוחות בעבודה סוציאלית, חברה ורווחה, כ'(3), 302-291.

 

Olson, D.H. (2000). Circumplex Model of Marital and Family Systems. Journal of Family Therapy, 22, 144-167.

 

Woods, M.E., & Hollis, F. (2000). Casework: A psychosocial therapy (5th ed.). Boston: McGraw Hill.

bottom of page